Leaderprojekt

Upplevelse och äventyrspark – en mötesplats för rörelse och social samvaro

Tyringe byalag har beviljat stöd för Leaderprojektet Upplevelse och äventyrspark – en mötesplats för rörelse och social samvaro

Syftet med projektet är att ge barn och ungdomar möjligheten till rörelse för att utveckla, träna och förbättra sin motorik, koordination, fysiska status och balans. Syftet är också social samvaro, gemenskap, motverka utanförskap, större delaktighet och en levande landsbygd för alla.

Målet med projektet är att uppföra och färdigställa en upplevelse- och äventyrspark, en gratis mötesplats för alla.

Projektet består i Inköp av utrustning till aktivitetspark inkl. montering, staket mot järnväg, skyddsåtgärd mot järnväg, leksand eller flis, hyreskostnad byggbod, byggstaket, vatten o el, markvibrator mm, borttagning av ytskikt, utgrävning rätt nivå/terrassering, fiberduk, dränering, detaljschakt lekredskap, gångvägar, betong till fundament, belysning, kablar och elarbete

Stöd

Landsbygdsprogrammet 2014–2020 709 500 kr

Leader LAG PH 365 500 kr

Totalt stöd 1 075 000 kr varav 50,00 procent kommer från EU

Övrig privat finansiering

Stiftelsen Tyringebygdens barn 200 000 kr

Sparbanksstiftelsen Tyringe 650 000 kr

Egen privat finansiering

Tyringe byalag 540 999 kr

Total faktisk finansiering 2 465 999 kr

Informationsskyltar Tyringe

Tyringe byalag har blivit beviljade projektstöd för Leaderprojektet Informationsskyltar Tyringe. Projektet handlar om att byalaget tillsammans med samarbetspartners ska skapa och montera skyltar i Tyringe. Syftet med projektet är att underlätta för besökare till Tyringe tätort att finna de olika aktiviteter och attraktioner som erbjuds och efterfrågas för att öka besökarantalet. Målet med projektet är att minst fyra informationsskyltar monteras i Tyringe.

Leader LAG PH har prioriterat projektet och Jordbruksverket har beviljat stödet. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Stöd:

Landsbygdsprogrammet 2014–2020, 19 903 kr

Leader LAG PH, 9 803 kr

Summa faktisk finansiering totalt 29 706 kr, varav 50,00 procent kommer från EU. 

Skyltar vid Förmedlingscentralen
Skyltar vid Kurhotellet
Skyltar vid Hemköp
Skyltar inne på Tyrs Hov

INFORMATION FRÅN BYALAGET ANGÅENDE SKYLTARNA:

Tyringe Byalag har utsett en projektgrupp bestående av tre personer som granskat och tagit fram bildmaterial och informationstext till fyra stycken informationsskyltar.

Ansökan om bidrag inskickades i april månad 2021

Slutgiltigt beslut om beviljat bidrag från Jordbruksverket fick vi den 6 april  2022.

Därefter vidtog beställning av tidigare framtagit material samt montering av informationsskyltarna som skett under december månad 2022.

Skyltarna finns uppsatta vid Tyrs Hov, Tyringe Kurhotell, Hemköp samt FCT.

Byalaget tackar fastighetsägarna som välvilligt har upplåtit plats för Informationsskyltarna.